بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

فراز

 

 

 

توسعه فناوری بدنه (سیلندر) آلومینیومی موتور  با استوانه چدنی یکپارچه (Cast-in Liner)

 

 

اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﯿﺎژ AlSi9Cu3 ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ دارد در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻟﯿﺎژ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﻮﺗﻮر، رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﻟﯿﺎژ ﺑﺮای ﺳــﺎﺧﺖ ﺑﻠﻮک ﺳــﯿﻠﻨﺪر ﻣﻮﺗﻮر، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ، نیاز به استفاده از روشﻫﺎﯾﯽ است که اﯾﻦ ﺿﻌﻒ را جبران ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از استوانه ﭼﺪﻧﯽ یکپارچه با بدنه آلومینیومی اﺳﺖ. از ﻣﺰاﯾﺎ و خروجی اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

1- بهبود ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﺳﯿﻠﻨﺪر

2- ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮﺗﻮر و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ

3- ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮر

4- ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺪن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشست های هم اندیشی مجازی  در راستای تحقق اهداف هسته   

 

 فعالیت های کارگاهی  

 

 

 

فعالیت های فوق برنامه

 

بازدید از شرکت ایپکو

 

 

 

 

 

فعالیت های فرهنگی

 

 طرح جمع آوری هزینه برای خرید 30 پک لوازم و تحریر و اهدا به بهزیستی شهرستان سمنان

 

 

 

 

طرح برگزاری یک دوره آموزشی نرم افزار پروکست و  صرف هزینه آن برای پک های اهدایی به فرزندان بهزیستی

 

 

 

 

 

طرح جمع آوری کمک مالی برای آزادسازی زندانیان

 

 

 

 

 

 

طرح اهدا کتاب به کمیته امداد پاکدشت

 

 

 

 

طرح کاشت نهال با نام اعضای تیم

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح اهدا کتب دانشگاهی به کتابخانه دانشگاه سمنان

 

 

شرکت اعضا در طرح سفر زیارتی مشهد بنیاد ملی نخبگان